#24. HY017 - Xây đường

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

n điểm dân cư, điểm thứ i có tọa độ x_i, y_i . Người ta muốn xây dựng một đường cao tốc song song với trục hoành. Khi đó, từ mỗi điểm dân cư nhân dân sẽ làm một đường dân sinh từ làng mình đến đường cao tốc theo hướng song song với trục tung. Mỗi làng làm một đường (không chung nhau). Hỏi rằng tổng độ dài các đường dân sinh nhỏ nhất là bao nhiêu (hai đường dân sinh có thể trùng nhau trên mặt phẳng tọa độ - khi đó tất nhiên có một cái ở bên trên).

Dữ liệu:

  • Dòng đầu ghi n\ (n ≤100) ;
  • n dòng tiêp theo, dòng thứ i ghi hai số nguyên x_i, y_i\ (|x_i|, |y_i| \le 1000) thể hiện tọa độ của một điểm.

Kết quả:

  • Ghi một số nguyên duy nhất là tổng độ dài các đường dân sinh nhỏ nhất tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu:

3
0 0
3 3
3 4

Kết quả:

4