Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
HY01701.in HY01701.out
HY01702.in HY01702.out
HY01703.in HY01703.out
HY01704.in HY01704.out
HY01705.in HY01705.out
HY01706.in HY01706.out
HY01707.in HY01707.out
HY01708.in HY01708.out
HY01709.in HY01709.out
HY01710.in HY01710.out
HY01711.in HY01711.out
HY01712.in HY01712.out
HY01713.in HY01713.out
HY01714.in HY01714.out
HY01715.in HY01715.out
HY01716.in HY01716.out
HY01717.in HY01717.out
HY01718.in HY01718.out
HY01719.in HY01719.out
HY01720.in HY01720.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 10 K
HY01701.in 38 B
HY01701.out 4 B
HY01702.in 81 B
HY01702.out 5 B
HY01703.in 130 B
HY01703.out 6 B
HY01704.in 180 B
HY01704.out 6 B
HY01705.in 230 B
HY01705.out 6 B
HY01706.in 278 B
HY01706.out 6 B
HY01707.in 324 B
HY01707.out 6 B
HY01708.in 378 B
HY01708.out 6 B
HY01709.in 437 B
HY01709.out 6 B
HY01710.in 493 B
HY01710.out 7 B
HY01711.in 533 B
HY01711.out 7 B
HY01712.in 595 B
HY01712.out 7 B
HY01713.in 635 B
HY01713.out 7 B
HY01714.in 692 B
HY01714.out 7 B
HY01715.in 730 B
HY01715.out 7 B
HY01716.in 793 B
HY01716.out 7 B
HY01717.in 826 B
HY01717.out 7 B
HY01718.in 882 B
HY01718.out 7 B
HY01719.in 935 B
HY01719.out 7 B
HY01720.in 987 B
HY01720.out 7 B