#19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho mảng hai chiều m hàng và n cột chứa các số nguyên. Hãy tìm hình chữ nhật của mảng đã cho có tổng các số là lớn nhất.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu ghi m, n\ (1 \le m, n≤100) ;
  • m dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một hàng của mảng hai chiều (các số có giá trị tuyệt đối không quá 10^9 ).

Kết quả:

  • Dòng đầu tiên ghi S là tổng lớn nhất.
  • Dòng tiếp theo ghi 4 số nguyên là hàng, cột của đỉnh góc trên-trái và góc dưới-phải.

Ví dụ:

Dữ liệu:

3 4
0 1 -2 0
1 -4 3 1
0 3 -1 4

Kết quả:

7
2 3 3 4