Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 37 84 44.05%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 98 164 59.76%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 44 96 45.83%
467 COVER - Mái che 45 126 35.71%
1246 BONUS - Phần thưởng 42 202 20.79%