Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 39 88 44.32%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 108 176 61.36%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 52 108 48.15%
467 COVER - Mái che 57 160 35.63%
1246 BONUS - Phần thưởng 82 300 27.33%