Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 42 97 43.30%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 136 231 58.87%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 68 126 53.97%
467 COVER - Mái che 58 170 34.12%
1246 BONUS - Phần thưởng 76 316 24.05%