Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
467 COVER - Mái che 53 150 35.33%