Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 39 93 41.94%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 57 113 50.44%
1246 BONUS - Phần thưởng 61 244 25.00%