Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 42 97 43.30%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 69 127 54.33%
1246 BONUS - Phần thưởng 77 319 24.14%