Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 49 108 45.37%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 57 115 49.57%
1246 BONUS - Phần thưởng 88 318 27.67%