Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 63 126 50.00%
1246 BONUS - Phần thưởng 88 318 27.67%