Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 61 119 51.26%
1246 BONUS - Phần thưởng 64 256 25.00%