Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 128 223 57.40%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 64 122 52.46%