#5026. DAODONG - Đảo dòng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho mảng hai chiều m \times n ( m dòng, n cột), các dòng được đánh số từ 1 đến m , các cột được đánh số từ 1 đến n , ô ở dòng i cột j được gọi là ô (i, j) có số a_{ij}\ (|a_{ij}|\le 1000) .

Yêu cầu: hãy in mảng theo thứ tự các dòng ngược lại (dòng m trên cùng và dòng 1 dưới cùng).

Dữ liệu:

  • Dòng đầu chứa hai số m, n\ (1\le n,m \le 100) ;
  • m dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa n số a_{i1}, a_{i2},\ldots, a_{in} .

Kết quả:

  • Ghi ra m dòng của mảng theo thứ tự ngược lại với dữ liệu vào.

Ví dụ:

Dữ liệu:

3 2
1 2
3 4
5 6

Kết quả:

5 6
3 4
1 2