Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 39 93 41.94%
22 HY015 - Nhìn ra biển 36 102 35.29%
24 HY017 - Xây đường 28 66 42.42%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 59 115 51.30%
1246 BONUS - Phần thưởng 64 256 25.00%
5023 TONGDONG - Tổng các số trên mỗi dòng 34 45 75.56%
5024 TONGCOT - Tổng các số trên mỗi cột 38 47 80.85%
5025 TONGAREA - Tổng hình chữ nhật con 33 45 73.33%
5026 DAODONG - Đảo dòng 28 38 73.68%
5027 DAOCOT - Đảo cột 36 41 87.80%
5028 MAXAREA - Số lớn nhất trong hình chữ nhật con 34 60 56.67%