Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
22 HY015 - Nhìn ra biển 99 316 31.33%
1246 BONUS - Phần thưởng 77 319 24.14%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 68 126 53.97%
5023 TONGDONG - Tổng các số trên mỗi dòng 55 83 66.27%
5024 TONGCOT - Tổng các số trên mỗi cột 54 67 80.60%
5026 DAODONG - Đảo dòng 43 55 78.18%
5027 DAOCOT - Đảo cột 43 48 89.58%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 42 97 43.30%
5028 MAXAREA - Số lớn nhất trong hình chữ nhật con 35 62 56.45%
5025 TONGAREA - Tổng hình chữ nhật con 34 46 73.91%
24 HY017 - Xây đường 31 69 44.93%