#5025. TONGAREA - Tổng hình chữ nhật con

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho mảng hai chiều m \times n ( m dòng, n cột), các dòng được đánh số từ 1 đến m , các cột được đánh số từ 1 đến n , ô ở dòng i cột j được gọi là ô (i, j) có số a_{ij}\ (|a_{ij}|\le 1000) .

Yêu cầu: Cho một hình chữ nhật con được xác định bởi hai ô ở đỉnh trên trái (u_1, v_1) và đỉnh dưới phải (u_2, v_2) , hãy tính tổng các số trên hình chữ nhật con này, tức là tính tổng:

∑_{i=u_1}^{u_2}∑_{j=v_1}^{v_2}a_{ij}

Dữ liệu:

  • Dòng đầu chứa 6 số m, n, u_1, v_1, u_2, v_2\ (1\le n,m \le 100, 1\le u_1\le u_2\le m, 1 \le v_1\le v_2\le n) ;
  • m dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa n số a_{i1}, a_{i2},\ldots, a_{in} .

Kết quả:

  • Ghi ra một số nguyên là tổng tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu:

3 4 1 2 3 3
1 2 3 4
5 6 7 8
9 0 1 2

Kết quả:

19