#5065. DIFF - Giá trị khác nhau

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho dãy số a_1, a_2, \ldots, a_n . Hãy đếm số giá trị khác nhau xuất hiện trong dãy.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n\ (1\le n\le 10^5) ;
  • Dòng sau chứa n số nguyên dương a_1, a_2, \ldots, a_n\ (|a_i|\le 10^9) .

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương là số giá trị khác nhau.

Ví dụ:

Dữ liệu:

5
1 2 2 4 1

Kết quả:

3

Giới hạn:

  • Subtask \#1: 60\% số điểm có n\le 1000; 0\le a_i\le 10^6 ;
  • Subtask \#2: 20\% số điểm có n\le 10^5; 0\le a_i\le 10^6 ;
  • Subtask \#3: 20\% số điểm còn lại không có ràng buộc bổ sung.