#5068. TONGCHAN – Tổng chẵn

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 100 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho hai số tự nhiên n,m . Tính tổng các số tự nhiên chẵn trong đoạn [n,m] .

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất ghi hai số tự nhiên n,m .

Kết quả:

  • Ghi ra một dòng duy nhất chứa tổng tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu:

3 6

Kết quả:

10

Giới hạn:

  • 0≤n≤m≤10^9 .