#2. HELLO - Hello, World!

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Ghi ra dòng chữ Hello, World!, ở bất cứ dạng nào.

Dữ liệu vào:

  • Không có dữ liệu vào.

Dữ liệu ra:

  • Dòng chữ Hello, World!, ở bất cứ dạng nào.

Ví dụ:

Ví dụ 1

Hello, World!

Ví dụ 2

hello, WORLD!

Giới hạn và gợi ý:

Chú ý: Chuỗi ghi ra phải đúng các ký tự trên (đối với các chữ cái latin thì không phân biệt HOA - thường)