#216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

HD chơi n game bóng rổ, sau mỗi lần chơi, số điểm HD được ghi lại thành một dãy số s_0,s_1,s_2,s_3,…s_{n-1} . Sau game thứ i , HD sẽ kiểm tra xem anh ấy có phá vỡ kỷ lục điểm cao nhất hoặc chìm sâu hơn kỷ lục điểm thấp nhất.

Yêu cầu: Đếm số lần phá kỷ lục cao điểm nhất và số lần phá kỷ lục điểm thấp nhất của HD.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n\ (1≤n≤1000) là số lượng game HD đã chơi;
  • Dòng tiếp theo chứa n số nguyên s_0,s_1,s_2,s_3,…s_{n-1} là số điểm của HD (0≤s_i≤10^8) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi hai số nguyên theo thứ tự là số lần phá kỷ lục cao điểm nhất và số lần phá kỷ lục điểm thấp nhất.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
9
10 5 20 20 4 5 2 25 1
Dữ liệu ra:
2 4
Dữ liệu vào:
10
3 4 21 36 10 28 35 5 24 42
Dữ liệu ra:
4 0
Giải thích:
  • Test \#1:
  • Test \#2: