Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
breaking0.inp breaking0.out
breaking1.inp breaking1.out
breaking2.inp breaking2.out
breaking3.inp breaking3.out
breaking4.inp breaking4.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 4 K
breaking0.inp 23 B
breaking0.out 3 B
breaking1.inp 30 B
breaking1.out 3 B
breaking2.inp 48 B
breaking2.out 3 B
breaking3.inp 21 B
breaking3.out 3 B
breaking4.inp 6 K
breaking4.out 5 B
data.yml 127 B