#5067. FUN - Hệ số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Biết rằng với mọi n nguyên dương ta đều có (1+\sqrt{2})^n=a_n+b_n\times \sqrt{2} với a_n,b_n \in\mathbb{N}^* .

Cho số nguyên dương n , hãy tìm a_n, b_n .

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n\ (1\le n\le 50) .

Kết quả:

  • Một dòng chứa hai số nguyên dương a_n, b_n .

Ví dụ:

Dữ liệu:

2

Kết quả:

3 2