#5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho tập hợp A = \{1, 2, …, n\} và số k\ (1 \le k \le n) . Liệt kê các tổ hợp chập k của n phần tử của A (các tập con gồm k phần tử của A ).

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa hai số nguyên dương n, k .

Kết quả:

  • Gồm nhiều dòng, mỗi dòng là một tổ hợp chập k của n phần tử của A , các tổ hợp liệt kê theo thứ tự từ điển tăng dần, các số của một tổ hợp sắp xếp tăng dần, mỗi số trên một dòng cách nhau bởi một dấu cách.

Ví dụ:

Dữ liệu:

3 2

Kết quả:

1 2
1 3
2 3

Giới hạn:

  • 1 ≤ k ≤ n ≤ 9 .