Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#166176 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 86 ms 284 K C++ (NOI) / 452 B toikhongcoten 2023-11-26 13:34:14
#117368 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 87 ms 356 K C++ 17 (Clang) / 547 B Kiệt Lặc 2023-02-02 12:15:31
#166280 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 89 ms 380 K C++ 17 / 547 B Nguyễn Xuân Khải 2023-11-27 1:23:36
#117273 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 94 ms 364 K C++ 17 / 551 B Nguyễn Quốc Việt 2023-02-02 8:02:33
#166282 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 99 ms 384 K C++ / 445 B Nguyễn Gia Huy 2023-11-27 1:26:32
#166281 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 100 ms 356 K C++ / 466 B Nguyễn Gia Bảo Thy 2023-11-27 1:24:08
#117416 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 101 ms 352 K C++ 17 / 547 B Ng Duy Anh 2023-02-03 0:32:53
#117352 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 103 ms 356 K C++ 17 / 547 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-02-02 9:28:56
#117380 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 105 ms 372 K C++ 17 / 332 B Phạm Thanh Lam 2023-02-02 13:24:16
#117639 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 105 ms 356 K C++ 14 / 377 B Lường Ngọc An 2023-02-03 1:46:44
#117446 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 105 ms 364 K C++ 14 / 460 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2023-02-03 0:51:28
#166244 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 107 ms 356 K C++ 17 / 530 B Bố của Trùm Cuối 2023-11-26 17:14:11
#117650 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 109 ms 352 K C++ 14 / 501 B Phùng Nhật Minh 2023-02-03 1:50:23
#164518 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 109 ms 384 K C++ 17 / 528 B Nguyen Nhat Quy 2023-11-23 10:32:05
#117317 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 110 ms 356 K C++ 14 / 664 B Vũ Minh Huyền 2023-02-02 8:37:48
#121004 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 110 ms 376 K C++ 14 / 440 B Phạm Ngọc Gia Bảo 2023-02-15 7:09:50
#117597 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 111 ms 356 K C++ 17 / 332 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-02-03 1:37:24
#117580 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 112 ms 352 K C++ / 349 B Trần Đăng Khoa 2023-02-03 1:33:07
#163351 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 113 ms 500 K C++ / 534 B DANV 2023-11-17 13:37:41
#117658 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 115 ms 360 K C++ 17 / 468 B Đặng Châu Anh 2023-02-03 2:00:31
#165537 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 118 ms 384 K C++ / 725 B Hồ Minh Phúc 2023-11-25 9:30:06
#117422 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 119 ms 352 K C++ 17 / 364 B Ninh Anh Vũ 2023-02-03 0:40:49
#117542 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 119 ms 360 K C++ 17 / 521 B Nguyễn Anh Tú 2023-02-03 1:16:03
#117618 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 120 ms 364 K C++ 17 / 418 B Đặng Huyền Trân 2023-02-03 1:40:08
#163107 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 120 ms 344 K C++ 11 / 501 B Tran Dai Hao 2023-11-15 13:21:28
#118060 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 121 ms 352 K C++ / 521 B Vũ Xuân Lâm 2023-02-05 14:03:21
#163646 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 121 ms 436 K C++ 17 / 316 B Trần Quốc Long 2023-11-18 15:22:45
#149408 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 122 ms 356 K C++ 11 / 631 B mr_coder 2023-09-16 6:28:28
#163613 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 123 ms 376 K C++ / 493 B dốc cơ tây tạng 2023-11-18 12:54:48
#163724 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 124 ms 384 K C++ 17 / 802 B Trùm Mền 2023-11-19 6:43:32
#163689 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 126 ms 380 K C++ / 896 B ImInPainBlueAndFragile 2023-11-19 4:07:57
#139042 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 127 ms 356 K C++ / 383 B Phan Gia Khang 2023-05-19 12:51:23
#163855 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 127 ms 372 K C++ / 398 B Trần Đăng Tiến 2023-11-20 6:49:35
#163663 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 128 ms 472 K C++ 11 / 658 B cb 2023-11-19 3:03:01
#118240 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 136 ms 352 K C++ 17 / 380 B Nguyễn Tiến Đạt 2023-02-07 0:45:53
#166208 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 232 ms 372 K C++ 17 / 684 B Trình Công Thành 2023-11-26 14:14:37
#163610 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 232 ms 380 K C++ 11 / 605 B Tran Duy 2023-11-18 11:47:58
#163598 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 240 ms 372 K C++ 17 / 695 B sư thầy mê gái 2023-11-18 11:36:58
#166331 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 269 ms 380 K C++ 17 (Clang) / 664 B Đến là đón, đụng là va, chạm là chạy! 2023-11-27 2:15:59
#145060 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 337 ms 380 K C++ 17 / 740 B Đặng Hải Long 2023-08-04 11:04:06
#140770 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 1454 ms 21216 K Python 3 / 166 B pham dang nam 2023-06-19 7:25:30
#140614 #5076. LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp Accepted 100 1461 ms 21336 K Python 3 / 340 B Nguyễn Trọng Quốc 2023-06-17 12:56:01


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: