Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 28 / 35 1285 (-51)
K28 Beginner Contest 05 31 / 37 1336 (-74)
K28 Beginner Contest 04 32 / 35 1410 (-99)
K28 Beginner Contest 03 14 / 33 1509 (-21)
K28 Beginner Contest 02 11 / 38 1530 (+17)
K28 Beginner Contest 01 13 / 40 1513 (+13)
Điểm ban đầu 1500