#5030. LOWER - Xâu ký tự thường

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 200 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho xâu ký tự s chỉ gồm các chữ cái Latinh ('A' đến 'Z' và 'a' đến 'z').

Hãy chuyển xâu s thành xâu chỉ gồm các chữ cái in thường ('a' đến 'z'), tức là các chữ cái in thường giữ nguyên, các chữ cái in HOA chuyển thành chữ cái in thường tương ứng.

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa xâu s có độ dài không quá 1000 .

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa xâu kết quả.

Ví dụ:

Dữ liệu:

AbC

Kết quả:

abc