#88. AND – Bit chung

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho hai số nguyên dương x y\ (1≤x,y≤10^9) . Hãy tìm số nguyên z mà trong biểu diễn nhị phân của z chỉ gồm các bit 1 mà trong biểu diễn nhị phân của x,y bit tương ứng cũng là bit 1 .

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa hai số nguyên dương x,y.

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên z tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu:

14 13

Kết quả:

12