Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
88 AND – Bit chung 27 31 87.10%
89 XOR – Bit khác nhau 25 27 92.59%
90 ANDNOT – Bit loại trừ 23 28 82.14%
91 BITCOUNT – Đếm số bit 28 29 96.55%
92 MSB – Bit cao nhất 16 23 69.57%
93 LSB – Bit thấp nhất 18 20 90.00%
94 BITCLEAR – Xóa bit 13 16 81.25%
95 BITFLIP – Đảo bit 11 18 61.11%
10094 MEBATTERY - Lắp Pin 2 7 28.57%