Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
88 AND – Bit chung 25 30 83.33%
89 XOR – Bit khác nhau 19 26 73.08%
90 ANDNOT – Bit loại trừ 15 23 65.22%
91 BITCOUNT – Đếm số bit 21 22 95.45%
92 MSB – Bit cao nhất 14 18 77.78%
93 LSB – Bit thấp nhất 15 18 83.33%
94 BITCLEAR – Xóa bit 7 22 31.82%
95 BITFLIP – Đảo bit 10 18 55.56%