#94. BITCLEAR – Xóa bit

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho số nguyên dương n\ (1≤n≤10^9) . Hãy liệt kê các số có thể có được từ n bằng cách xóa đi đúng một bit 1 . Chẳng hạn số 14_{(10)}=1110_{(2)} , ta có 3 cách xóa 1 bit 1 để được các số 110_{(2)}=6_{(10)},1010_{(2)}=10_{(10)},1100_{(2)}=12_{(10)} .

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n .

Kết quả:

  • Gồm nhiều dòng, mỗi dòng một số có được bằng cách xóa một bit 1 trong biểu diễn nhị phân của n (các số liệt kê theo thứ tự tăng dần).

Ví dụ:

Dữ liệu:

14

Kết quả:

6
10
12