#93. LSB – Bit thấp nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho số nguyên dương n\ (1≤n≤10^9) . Trong biểu diễn nhị phân của n , ta đánh chỉ số các bit từ bên phải sang bắt đầu từ 0 . Hãy tìm chỉ số của bit 1 thấp nhất nhất (bit bên phải cùng) của n . Chẳng hạn n=14_{(10)}=1110_{(2)} nên bit 1 bên phải cùng có chỉ số là 1 .

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n .

Kết quả:

  • Một số nguyên duy nhất là chỉ số của bit 1 thấp nhất trong biểu diễn nhị phân của n .

Ví dụ:

Dữ liệu:

14

Kết quả:

1