#95. BITFLIP – Đảo bit

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho số nguyên dương n\ (1≤n≤10^9) và số nguyên k\ (0≤k≤30) . Gọi m là số nguyên có được bằng cách đảo bit thứ k của n . Tìm m .

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n và số nguyên k .

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa số m .

Ví dụ:

Dữ liệu:

14 4

Kết quả:

30