Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
BITFLIP01.in BITFLIP01.out
BITFLIP02.in BITFLIP02.out
BITFLIP03.in BITFLIP03.out
BITFLIP04.in BITFLIP04.out
BITFLIP05.in BITFLIP05.out
BITFLIP06.in BITFLIP06.out
BITFLIP07.in BITFLIP07.out
BITFLIP08.in BITFLIP08.out
BITFLIP09.in BITFLIP09.out
BITFLIP10.in BITFLIP10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 3 K
BITFLIP01.in 14 B
BITFLIP01.out 9 B
BITFLIP02.in 14 B
BITFLIP02.out 9 B
BITFLIP03.in 14 B
BITFLIP03.out 9 B
BITFLIP04.in 13 B
BITFLIP04.out 9 B
BITFLIP05.in 14 B
BITFLIP05.out 9 B
BITFLIP06.in 14 B
BITFLIP06.out 9 B
BITFLIP07.in 14 B
BITFLIP07.out 9 B
BITFLIP08.in 14 B
BITFLIP08.out 9 B
BITFLIP09.in 14 B
BITFLIP09.out 9 B
BITFLIP10.in 14 B
BITFLIP10.out 9 B