#91. BITCOUNT – Đếm số bit

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho số nguyên dương n\ (1≤n≤10^9) . Hãy đếm số bit 1 trong biểu diễn nhị phân của số n . Chẳng hạn n=14_{(10)}=1110_{(2)} , do đó số n biểu diễn ở hệ nhị phân có 3 bit 1 .

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n .

Kết quả:

  • Một số nguyên duy nhất là số bit 1 trong biểu diễn nhị phân của n .

Ví dụ:

Dữ liệu:

14

Kết quả:

3