#5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho danh sách n sinh viên, sinh viên thứ i có họ tên là một xâu ký tự chỉ gồm các chữ cái la tinh in HOA ('A' đến 'Z') s_i và chiều cao là một số nguyên h_i\ (1 \le h_i \le 1000) .

Hãy sắp xếp danh sách sinh viên theo thứ tự chiều cao không giảm, nếu chiều cao bằng nhau thì sắp xếp theo họ tên không giảm, nếu họ tên lại bằng nhau thì sinh viên nào có chỉ số ban đầu nhỏ hơn sẽ đứng trước.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n\ (1\le n \le 1000) ;
  • n dòng sau, dòng thứ i chứa xâu s_i có độ dài không quá 30 ký tự và chiều cao h_i được ghi cách nhau một dấu cách.

Kết quả:

  • Ghi ra trên một dòng n số nguyên là chỉ số của các sinh viên sau khi đã sắp xếp.

Ví dụ:

Dữ liệu:

4
A 2
B 2
D 1
C 3

Kết quả:

3 1 2 4