Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#108301 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 36 ms 404 K C++ 17 / 692 B Trùm CUỐI 2022-12-06 9:12:07
#108304 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 37 ms 404 K C++ 17 / 548 B Nguyễn Quốc Việt 2022-12-06 9:14:39
#108306 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 38 ms 388 K C++ 14 / 505 B Vũ Minh Huyền 2022-12-06 9:17:35
#116025 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 43 ms 388 K C++ / 700 B mr_coder 2023-01-15 19:44:58
#140636 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 47 ms 616 K C++ 17 / 1 K 11111111 2023-06-17 22:22:30
#108229 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 168 ms 416 K C++ 17 / 672 B Ninh Anh Vũ 2022-12-06 8:33:49
#137048 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 169 ms 496 K C++ 17 / 578 B Phùng Nhật Minh 2023-05-06 14:22:16
#108246 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 169 ms 392 K C++ 17 / 474 B Kiệt Lặc 2022-12-06 8:40:03
#108228 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 172 ms 404 K C++ 17 / 516 B Đặng Huyền Trân 2022-12-06 8:33:39
#108242 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 175 ms 388 K C++ 17 / 605 B Vũ Trần Lâm 2022-12-06 8:36:50
#108236 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 176 ms 404 K C++ 14 / 707 B Lường Ngọc An 2022-12-06 8:35:17
#126356 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 185 ms 492 K C++ / 595 B Đặng Châu Anh 2023-03-12 15:35:49
#108266 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 190 ms 384 K C++ 17 / 489 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-12-06 8:50:31
#108249 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 191 ms 388 K C++ / 706 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2022-12-06 8:43:11
#108221 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 192 ms 404 K C++ / 578 B Phạm Thanh Lam 2022-12-06 8:25:41
#108247 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 274 ms 384 K C++ 14 / 651 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-12-06 8:41:14


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: