Tên đăng nhập

mr_coder

Họ và tên

Email

angle.16082005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2019-12-21 14:21:00

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500