#187. GRID - Bảng số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho một bảng số:

 • 5 cột, được đánh số từ trái qua phải từ 1 đến 5 ;
 • Có vô số hàng, đánh số từ 1 , từ dưới lên trên;
 • Giá trị có dạng như sau:
..............

20 22 24 26 28

11 13 15 17 19

10 12 14 16 18

1 3 5 7 9

0 2 4 6 8

Như vậy, ô (2,3) (giao giữa hàng 2 và cột 3 ) có giá trị bằng 5 .

Yêu cầu: Tính giá trị của ô (r,c) (là ô giao giữa hàng r và cột c ).

Dữ liệu vào:

 • Hai số nguyên dương r,c\ (1≤r≤2×10^9,1≤c≤5) cách nhau bởi dấu cách.

Dữ liệu ra:

 • Giá trị ô (r,c) .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
6 3
Dữ liệu ra:
25