#587. INOUTSEQ - Cập nhật In-Out

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho số nguyên dương n và dãy n số nguyên a_1, a_2, …, a_n .

Cho q thao tác thay đổi dãy a , mỗi thao tác được cho bởi bộ 3 số l, r, d sẽ cộng vào các phần tử của dãy a từ chỉ số l đến chỉ số r giá trị d .

Yêu cầu: Sau q thao tác, hãy cho biết dãy số a .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên dương n, q ;
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên a_1, a_2, …, a_n ;
  • q dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa ba số nguyên l_i, r_i, d_i . Hai số trên cùng một dòng được ghi cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Ghi trên một dòng n số nguyên là kết quả của dãy a theo đúng thứ tự.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 2
1 2 3
1 2 1
2 3 -1
Dữ liệu ra:
2 2 2

Giới hạn:

  • 1≤n, q≤10^5; 1≤l_i≤r_i≤n;|a_i|≤10^9;|d_i|≤10^4 .