Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 28 47 59.57%
587 INOUTSEQ - Cập nhật In-Out 15 26 57.69%