Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
227 ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối 49 163 30.06%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 37 58 63.79%
587 INOUTSEQ - Cập nhật In-Out 15 26 57.69%