Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
227 ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối 66 196 33.67%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 50 81 61.73%
587 INOUTSEQ - Cập nhật In-Out 36 54 66.67%
10090 HSOIL - Bác nông dân ZEENOV 21 38 55.26%