Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
227 ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối 65 192 33.85%