#227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho một dãy số a_1,a_2,…a_n , ban đầu a_i=0\ ∀i=1..n m truy vấn dạng Q(u,v,k) tương ứng tăng các giá trị a_u,a_{u+1},…,a_v lên một lượng bằng k .

Ví dụ: Cho dãy a=[0,0,0] sau truy vấn: Q(2,3,30) thì dãy a trở trành a=[0,30,30] .

Yêu cầu: Sau m truy vẫn, hãy tìm giá trị lớn nhất của dãy a .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi hai số nguyên dương n,m\ (3≤n≤10^7;1≤m≤2×10^5) ;
  • m dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi truy vấn i gồm ba số nguyên không âm u,v,k\ (1≤u≤v≤n;0≤k≤10^9) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là giá trị lớn nhất của dãy a sau m truy vấn.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 3
1 2 100
2 5 100
3 4 100
Dữ liệu ra:
200
Giải thích:
  • Dãy ban đầu: a=[0,0,0,0,0] ;
  • Truy vấn 1 : a=[100,100,0,0,0] ;
  • Truy vấn 2 : a=[100,200,100,100,100] ;
  • Truy vấn 3 : a=[100,200,200,200,100] .

Giá trị lớn nhất là 200 .