Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#77136 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 210 ms 78548 K C++ 11 / 441 B Nguyễn Văn Đạt 2022-03-12 1:42:29
#82574 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 217 ms 78552 K C++ / 560 B Đỗ Việt Cường 2022-04-27 7:56:19
#77274 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 218 ms 78636 K C++ / 730 B Xuân 2022-03-13 15:25:08
#106381 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 218 ms 78728 K C++ 17 / 508 B Vũ Đức Huy 2022-11-29 13:42:15
#62319 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 219 ms 78592 K C++ 11 / 794 B Trương Tuấn Tú 2021-12-12 15:31:04
#150600 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 223 ms 78544 K C++ 17 / 755 B Hoc Sinh Lao Cai 2023-09-26 15:50:12
#36403 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 228 ms 78564 K C++ 17 / 442 B vuvanhung 2021-05-07 18:05:29
#84002 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 228 ms 78672 K C++ 11 / 341 B Trần Đình Thế Anh 2022-05-16 9:40:17
#24053 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 248 ms 78592 K C++ 17 / 917 B Phạm Thế Phong 2020-12-22 15:12:47
#24085 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 251 ms 78592 K C++ 17 / 470 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-24 3:24:00
#24391 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 251 ms 78564 K C++ 17 / 498 B Trần Quang Huy 2020-12-29 7:34:04
#24445 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 251 ms 78592 K C++ / 474 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-12-29 13:15:58
#24307 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 256 ms 78720 K C++ 17 / 470 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-28 13:57:01
#24294 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 257 ms 78684 K C++ 17 / 415 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-12-28 10:14:54
#24386 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 260 ms 78620 K C++ 17 / 480 B Lê Minh Tâm 2020-12-29 7:29:57
#24380 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 261 ms 78624 K C++ 17 / 367 B Nguyễn Huy Hùng 2020-12-29 7:28:46
#24356 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 261 ms 78592 K C++ 17 / 475 B Tạ Thu Hà 2020-12-29 7:15:23
#65424 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 261 ms 78652 K C++ 17 / 2 K Vũ Giang 2021-12-19 13:49:19
#47328 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 262 ms 78576 K C++ / 468 B Onii Chan 2021-09-10 15:09:15
#24289 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 263 ms 78592 K C++ 17 / 471 B Nguyễn Bình An 2020-12-28 10:14:15
#24567 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 263 ms 78592 K C++ 17 / 477 B Nguyễn Trọng Hiếu 2020-12-31 11:11:57
#24290 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 265 ms 78648 K C++ 17 / 477 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-12-28 10:14:40
#24333 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 266 ms 78740 K C++ / 453 B Trần Khánh Linh 2020-12-29 7:00:40
#24474 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 267 ms 78692 K C++ 17 / 474 B Hoàng Minh Sơn 2020-12-29 15:04:46
#123154 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 270 ms 78588 K C++ / 475 B Bùi Quốc Huy 2023-02-28 11:13:57
#132901 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 273 ms 78588 K C++ 17 / 439 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-04-13 7:49:32
#132899 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 273 ms 78588 K C++ 17 / 359 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-04-13 7:49:22
#53093 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 274 ms 78676 K C++ 14 / 518 B hihihi1 2021-10-24 12:15:03
#132897 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 275 ms 78648 K C++ 17 / 415 B Phạm Thanh Lam 2023-04-13 7:49:09
#141990 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 276 ms 78588 K C++ 17 / 419 B Harry 2023-07-06 3:30:46
#24351 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 280 ms 78612 K C++ 17 / 477 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-12-29 7:09:28
#132906 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 281 ms 78644 K C++ 17 / 437 B Ninh Anh Vũ 2023-04-13 7:49:57
#25476 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 282 ms 78688 K C++ 17 / 470 B Chu Minh Quân 2021-01-14 4:29:44
#24361 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 285 ms 78672 K C++ 17 / 477 B Đặng Thái Sơn 2020-12-29 7:23:10
#132895 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 287 ms 78640 K C++ 17 / 466 B Trùm CUỐI 2023-04-13 7:48:12
#24383 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 287 ms 78612 K C++ / 464 B Đoàn Công Chiến 2020-12-29 7:29:19
#24370 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 291 ms 78612 K C++ / 403 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-12-29 7:27:06
#132903 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 292 ms 78716 K C++ 17 / 367 B Ng Duy Anh 2023-04-13 7:49:36
#132986 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 295 ms 156924 K C++ 14 / 1 K Shiryon 2023-04-13 9:37:20
#58918 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 298 ms 78616 K C++ / 493 B Chiju 2021-11-22 15:35:55
#59151 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 324 ms 78600 K C++ / 416 B Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 2021-11-23 13:14:09
#141462 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 336 ms 156892 K C++ 17 / 603 B buon_choi96 2023-07-03 4:03:41
#132917 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 382 ms 156888 K C++ 17 / 530 B Nguyễn Quốc Việt 2023-04-13 7:56:26
#132914 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 388 ms 156944 K C++ 17 / 495 B Đặng Huyền Trân 2023-04-13 7:55:22
#58672 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 685 ms 78808 K C++ 17 / 420 B Nguyễn Tiến Bách 2021-11-21 9:05:15
#120177 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 699 ms 78648 K C++ 17 / 407 B Minh Hieu 2023-02-11 17:36:44
#70192 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 719 ms 78588 K C++ 17 / 414 B Lê Trung Hiếu 2022-01-21 15:21:32
#24336 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 741 ms 78660 K C++ / 326 B Phạm Minh Hoàng 2020-12-29 7:04:09
#132945 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 764 ms 78596 K C++ 14 / 315 B Đỗ Hải Lâm 2023-04-13 8:12:54
#147544 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 780 ms 78620 K C++ 17 / 374 B 999hoangtugio999 2023-09-04 12:47:41


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: