Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#24336 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 741 ms 78660 K C++ / 326 B Phạm Minh Hoàng 2020-12-29 7:04:09
#24341 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 783 ms 78740 K C++ / 328 B Bùi Tâm Đan 2020-12-29 7:06:08
#25473 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 772 ms 78604 K C++ 17 / 328 B Chu Minh Quân 2021-01-14 4:28:39
#59145 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 780 ms 78640 K C++ / 332 B Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 2021-11-23 12:17:25
#47330 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 701 ms 78584 K C++ / 333 B Onii Chan 2021-09-10 15:12:44
#84002 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 228 ms 78672 K C++ 11 / 341 B Trần Đình Thế Anh 2022-05-16 9:40:17
#24380 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 261 ms 78624 K C++ 17 / 367 B Nguyễn Huy Hùng 2020-12-29 7:28:46
#148490 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 689 ms 78588 K C++ 14 / 370 B Dương Nguyễn Yến Nhi 2024-05-03 14:00:46
#124367 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 123 ms 39352 K C++ 17 / 392 B Đặng Hải Long 2024-01-14 3:52:09
#62965 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 726 ms 78608 K C++ 17 / 398 B Vũ Giang 2021-12-15 9:26:50
#124210 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 147 ms 78460 K C++ 17 / 400 B Đặng Hải Phong 2024-01-13 5:28:00
#24370 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 291 ms 78612 K C++ / 403 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-12-29 7:27:06
#70192 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 719 ms 78588 K C++ 17 / 414 B Lê Trung Hiếu 2022-01-21 15:21:32
#24294 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 257 ms 78684 K C++ 17 / 415 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-12-28 10:14:54
#58672 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 685 ms 78808 K C++ 17 / 420 B Nguyễn Tiến Bách 2021-11-21 9:05:15
#24287 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 739 ms 78648 K C++ 17 / 421 B Trùm CUỐI 2020-12-28 10:13:28
#77136 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 210 ms 78548 K C++ 11 / 441 B Nguyễn Văn Đạt 2022-03-12 1:42:29
#36403 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 228 ms 78564 K C++ 17 / 442 B vuvanhung 2021-05-07 18:05:29
#24333 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 266 ms 78740 K C++ / 453 B Trần Khánh Linh 2020-12-29 7:00:40
#24383 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 287 ms 78612 K C++ / 464 B Đoàn Công Chiến 2020-12-29 7:29:19
#24085 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 251 ms 78592 K C++ 17 / 470 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-24 3:24:00
#24307 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 256 ms 78720 K C++ 17 / 470 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-28 13:57:01
#24289 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 263 ms 78592 K C++ 17 / 471 B Nguyễn Bình An 2020-12-28 10:14:15
#24445 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 251 ms 78592 K C++ / 474 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-12-29 13:15:58
#24474 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 267 ms 78692 K C++ 17 / 474 B Hoàng Minh Sơn 2020-12-29 15:04:46
#24356 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 261 ms 78592 K C++ 17 / 475 B Tạ Thu Hà 2020-12-29 7:15:23
#24290 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 265 ms 78648 K C++ 17 / 477 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-12-28 10:14:40
#24567 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 263 ms 78592 K C++ 17 / 477 B Nguyễn Trọng Hiếu 2020-12-31 11:11:57
#24361 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 285 ms 78672 K C++ 17 / 477 B Đặng Thái Sơn 2020-12-29 7:23:10
#24350 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 285 ms 78652 K C++ 17 / 477 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-12-29 7:09:13
#24384 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 292 ms 78688 K C++ 17 / 480 B Lê Minh Tâm 2020-12-29 7:29:38
#58918 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 298 ms 78616 K C++ / 493 B Chiju 2021-11-22 15:35:55
#24391 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 251 ms 78564 K C++ 17 / 498 B Trần Quang Huy 2020-12-29 7:34:04
#128624 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 179 ms 78584 K C++ 17 / 507 B Quốc Hưng 2024-01-28 15:44:59
#106381 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 218 ms 78728 K C++ 17 / 508 B Vũ Đức Huy 2022-11-29 13:42:15
#53093 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 274 ms 78676 K C++ 14 / 518 B hihihi1 2021-10-24 12:15:03
#82574 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 217 ms 78552 K C++ / 560 B Đỗ Việt Cường 2022-04-27 7:56:19
#77274 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 218 ms 78636 K C++ / 730 B Xuân 2022-03-13 15:25:08
#62319 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 219 ms 78592 K C++ 11 / 794 B Trương Tuấn Tú 2021-12-12 15:31:04
#24053 #227. ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối Accepted 100 248 ms 78592 K C++ 17 / 917 B Phạm Thế Phong 2020-12-22 15:12:47


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: