Tên đăng nhập

K26TIN27

Họ và tên

Nguyễn Ngọc Minh Phương

Email

0826215589@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-10-22 8:51:58

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500