#334. DKSUMDIG – Tổng các chữ số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Tính tổng các chữ số của số nguyên dương trong hệ thập phân.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương T là số bộ test;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương n ghi ở hệ thập phân.

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi bộ test, ghi ra trên một dòng một số là tổng các chữ số của số n tương ứng.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
13
256
Dữ liệu ra:
4
13

Giới hạn:

  • 1≤T≤10^5,1≤n≤10^{18}