#310. TTSUM1 – Tính tổng version 1

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 100 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Tính tổng các số tự nhiên liên tiếp S_n=1+2+⋯+n .

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n .

Dữ liệu ra:

  • Ghi trên một dòng số nguyên dương S_n .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
Dữ liệu ra:
3
Dữ liệu vào:
10
Dữ liệu ra:
55

Giới hạn:

  • Trong tất cả các test: 1≤n≤10^9