#327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3)

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 100 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho số nguyên dương n , tính:

{S_n} = \mathop {\sqrt {1 + \sqrt {2 + \sqrt {3 + ... + \sqrt {n - 1 + \sqrt n } } } } }\limits_{(n\text{ dấu căn bậc hai})}

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương T là số bộ test;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương n .

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi bộ test, ghi ra trên một dòng số S_n làm tròn đến 5 chữ số thập phân.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
1
3
Dữ liệu ra:
1.00000
1.71227

Giới hạn:

  • 1 ≤ T ≤ 10^2, 1 ≤ n ≤ 10^3 .