Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#47425 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 1 ms 240 K C++ 11 (NOI) / 528 B Durex+_+ 2021-09-12 4:45:07
#12049 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 2 ms 344 K C++ 17 / 242 B Trần Quang Huy 2020-10-27 10:06:32
#12076 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 2 ms 352 K C++ / 389 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-10-27 12:27:07
#11937 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 2 ms 280 K C++ / 346 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-10-27 9:49:29
#12111 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 2 ms 352 K C++ / 331 B Lê Minh Tâm 2020-10-27 14:59:50
#61569 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 2 ms 340 K C++ 17 / 404 B Vũ Đức Thuận 2021-12-08 7:29:23
#119527 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 2 ms 344 K C++ 17 / 369 B Tiêu Dao 2023-12-22 17:40:43
#137528 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 2 ms 336 K C++ 17 / 253 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-28 0:19:00
#15795 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 3 ms 256 K C++ 14 / 532 B always tle 2020-11-17 5:59:29
#11920 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 3 ms 340 K C++ 17 / 347 B Nguyễn Bình An 2020-10-27 9:47:24
#11935 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 3 ms 336 K C++ 17 / 348 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-10-27 9:48:58
#11909 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 3 ms 356 K C++ / 368 B Bùi Tâm Đan 2020-10-27 9:46:35
#12026 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 3 ms 348 K C++ / 347 B Phạm Minh Hoàng 2020-10-27 10:02:52
#11962 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 3 ms 336 K C++ / 310 B Nguyễn Huy Hùng 2020-10-27 9:52:23
#12056 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 3 ms 348 K C++ 17 / 322 B Chu Minh Quân 2020-10-27 10:07:13
#12765 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 3 ms 332 K C++ / 341 B Hoàng Minh Sơn 2020-10-29 4:35:06
#12032 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 3 ms 332 K C++ / 352 B Nguyễn Hữu Hải 2020-10-27 10:03:39
#11929 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 3 ms 340 K C++ / 333 B Nguyễn Trọng Hiếu 2020-10-27 9:47:55
#19592 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 3 ms 340 K C++ / 375 B Trần Trung Đức 2020-12-08 7:04:01
#11944 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 3 ms 344 K C++ / 297 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-10-27 9:50:05
#11924 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 3 ms 332 K C++ / 375 B Tạ Thu Hà 2020-10-27 9:47:46
#11910 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 3 ms 352 K C++ / 372 B Trần Khánh Linh 2020-10-27 9:46:46
#12040 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 3 ms 340 K C++ / 363 B Đoàn Công Chiến 2020-10-27 10:04:20
#11999 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 3 ms 336 K C++ / 329 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-10-27 9:58:53
#13609 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 3 ms 336 K C++ 11 / 575 B Trần Thái Toàn 2020-11-07 12:00:00
#14587 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 3 ms 316 K C++ 17 / 339 B Đủ 2020-11-11 19:13:28
#145677 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 3 ms 340 K C++ 17 / 384 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-04-14 15:17:29
#11967 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 4 ms 276 K C++ / 373 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-10-27 9:53:04
#65198 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 4 ms 332 K C++ 11 / 779 B Trương Tuấn Tú 2021-12-18 10:37:52
#38081 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 5 ms 384 K C++ 11 / 386 B tranlong5252 2021-06-01 8:27:04
#45410 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 9 ms 356 K C++ 11 / 306 B hihihi1 2021-08-25 13:01:51
#80075 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 9 ms 348 K C++ / 306 B Đỗ Việt Cường 2022-03-31 13:32:01
#50644 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 10 ms 356 K C++ / 314 B Onii Chan 2021-10-10 10:03:48
#12721 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 11 ms 332 K C++ / 329 B Đặng Thái Sơn 2020-10-29 4:26:23
#39998 #327. MK35SQRT – Căn bậc hai (3) Accepted 100 11 ms 264 K C / 339 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-27 14:08:56


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: