#242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho 4 số nguyên dương a,b,c,d\ (1≤a,b,c,d≤100) là độ dài 4 đoạn thẳng.

Yêu cầu: Bạn hãy cho biết có thể chọn ra được 3 đoạn thẳng trong 4 đoạn thẳng trên để tạo thành 1 tam giác, nếu không thì có thể tạo thành một tam giác suy biến (có một góc 180^0 ), hoặc không thể tạo thành một trong hai trường hợp trên.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa một số nguyên dương t\ (1≤t≤20) là số lượng test;
  • t dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa bốn số nguyên dương a,b,c,d\ (1≤a,b,c,d≤100) là bộ dữ liệu của test i .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra trên t dòng, dòng thứ i ghi đáp án câu hỏi i : ghi TRIANGLE nếu tạo được tam giác, SEGMENT nếu tạo thành tam giác suy biến, IMPOSSIBLE nếu không tạo được một trong hai trường hợp trên.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
4 2 1 3
7 2 2 4
3 5 9 1
Dữ liệu ra:
TRIANGLE
SEGMENT
IMPOSSIBLE
Giải thích:
  • Test 1 : Tam giác tạo được có độ dài 3 cạnh là 4, 2, 3 ;
  • Test 2 : Tam giác suy biến từ 3 cạnh có độ dài 2, 2, 4 ;
  • Test 3 : Không tạo được tam giác.