#199. BOOK - Đọc sách

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Quyển sách của Bé HD có n trang, đánh số từ 1 đến n . HD có thể mở trang sách từ đầu sách (bắt đầu từ trang 1 ) hoặc mở sách từ trang cuối (trang n ) và khi mở sách thì HD mở từng trang từng trang một. Khi mở trang sách từ đầu sách thì trang 1 luôn ở bên phải (như hình vẽ):

Khi mở trang sách từ cuối sách thì trang n có thể ở bên phải hoặc bên trái (xem mô tả test ví dụ).

Yêu cầu: Bạn tính xem HD phải giở ít nhất bao nhiêu trang sách để đến trang p .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số lượng câu hỏi t\ (1≤t≤10) ;
  • Mỗi dòng tiếp theo chứa một câu hỏi có dạng một số nguyên dương n\ (1≤n≤10^5 ) và số nguyên dương p\ (1≤p≤n) .

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi câu hỏi, ghi ra trên một dòng số trang sách ít nhất phải lật của HD.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
6 2
5 4
Dữ liệu ra:
1
0
Giải thích:
  • Câu hỏi 1 :
  • Câu hỏi 2 :