#328. MK41PHANSO – Liên phân số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 100 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho số nguyên dương n , tính:

{S_n} = \mathop {\frac{1}{{1 + \frac{1}{{1 + \frac{1}{{ \ddots \frac{1}{{1 + \frac{1}{{1 + 1}}}}}}}}}}}\limits_{(n \text{ dấu phân số})}

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương T là số bộ test;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương n .

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi bộ test, ghi ra trên một dòng số S_n làm tròn đến 5 chữ số thập phân.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
1
3
Dữ liệu ra:
0.50000
0.60000

Giới hạn:

  • 1 ≤ T ≤ 10, 1 ≤ n ≤ 10 .