#213. ARCHERY - Bắn cung

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Một đội bắn cung tham gia tập luyện. Cả đội đã tham gia bắn N lần. Bia bắn gồm 10 vòng tròn cùng tâm bán kính 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 (mm). Điểm mỗi lượt bắn sẽ phụ thuộc vào vị trí tên cắm trên bia. Với mỗi lượt bắn, cung thủ sẽ nhận được số điểm là p nếu như vòng tròn nhỏ nhất chứa hoặc đi qua vị trí bắn có bán kính là 20×(11-p) . Nếu điểm bắn nằm ngoài tất cả vòng tròn, cung thủ sẽ không nhận được một điểm nào cả.

Yêu cầu: Tính tổng số điểm nhận được của tất cả N lượt bắn.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên là số T – số lượng test;
  • T nhóm dòng tiếp theo, mỗi dòng tương ứng một yêu cầu:
    • Dòng đầu là số nguyên dương N – số lượt bắn;
    • Dòng thứ i trong N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một cặp số nguyên (x,y)\ (-200≤x,y≤200) là tọa độ điểm bắn trúng trên bia lần thứ i

Tổng số dòng không vượt quá 10^6+1 .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra T dòng là kết quả các test tương ứng theo thứ tự.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1
5
32 -39
71 89
-60 80
0 0
196 89
Dữ liệu ra:
29