#313. TTDATE2 – Đổi thời gian

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Viết chương trình nhập vào một số nguyên không âm n (0 ≤ n < 86400) . Đó là giây hiện tại của một ngày. Hãy chuyển đổi giây đó sang dạng giờ, phút, giây.

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n

Dữ liệu ra:

  • In ra trên một dòng theo định dạng hh:mm:ss (hh là hai chữ số của giờ, mm là hai chữ số của phút, ss là hai chữ số của giây)

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
61
Dữ liệu ra:
00:01:01

Giới hạn:

  • 0 ≤ n < 86400