#326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2)

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 300 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho số nguyên dương n , tính:

{S_n} = \mathop {\sqrt {n + \sqrt {n - 1 + \sqrt {n - 2 + ... + \sqrt {2 + \sqrt 1 } } } } }\limits_{\left(n\text{ dấu căn bậc hai} \right)}

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương T là số bộ test;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương n .

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi bộ test, ghi ra trên một dòng số S_n làm tròn đến 5 chữ số thập phân.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
1
3
Dữ liệu ra:
1.00000
2.17533

Giới hạn:

  • 1 ≤ T ≤ 10^5, 1 ≤ n ≤ 10^6 .